Oppdrag

Som forfattar, formidlar og underhaldar kan eg tilby alt frå skrivekurs og skuleturnear der eg snakkar om bøker og skriving, til reine piano-/orgeloppdrag og skreddarsydde opplegg for private verksemder som er ute etter underhaldning.

Minstesatsen er på 5.000 kroner dagen, og vil for det enkelte oppdraget bli tilpassa førebuing, reiseveg og publikum. Unntaket er turnear i regi av Den kulturelle skulesekken som går over minst fem dagar, der eg følgjer rammeavtalen for DKS.

For festivalar, bibliotek og andre offentlege oppdragsgjevarar nyttar eg Forfattersentrum sine minstesatsar som utgangspunkt, der det er snakk om oppdrag som samla kostar meir enn 5.000 kroner dagen. Utgifter til reise og opphald kjem alltid i tillegg.

Ta gjerne kontakt på epost. Adressa mi er totlanders@gmail.com.

Under følgjer eit utval av dei faste opplegga eg kan tilby.

 

DEN NORSKE SLAVEHANDELEN (Ny produksjon i 2018)

Hausten 2018 debuterer eg som sakprosaforfattar med ungdomsboka “Den norske slavehandelen”. Her skriv eg om ein relativt ukjend og mørk del av vår eiga historie. Boka handlar om nordmennene som deltok i den transatlantiske slavehandelen under Danmark-Norge.

Prosjektet har fått støtte av både Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Med utgangspunkt i dette arbeidet, lagar eg no ein produksjon som både kan høva for skular (frå mellomtrinnet til og med vidaregåande) og for vaksne forsamlingar.

Ta gjerne kontakt om dette ser interessant ut!

 

ENGEL I SNØEN (FOR SKULE, BIBLIOTEK OG INSTITUSJONAR)

Mi første ungdomsbok, Engel i snøen, har blitt svært godt mottatt etter at ho kom ut våren 2016. No har eg laga ei slags framsyning der eg kombinerer høgtlesing med pianospeling. Boka er så kort at eg rekk å lesa gjennom heile boka, og i tillegg spela nokre stemningsfulle tonar, i løpet av ein skuletime.

Opplegget høver godt for skuleklassar frå 7. klasse og til og med vidaregåande. Så lenge det er eit piano i nærleiken, kan eg også gjennomføra dette opplegget for bibliotek og ulike institusjonar, anten det er sjukehusavdelingar eller sjukeheimar.

Eller kanskje dette kan vera noko for konfirmantundervisninga, anten det er i kyrkja eller humanistisk?

 

DEI VONDE TEKSTANE (FOR SKULE)

Korleis skriv  ein om død og sjukdom, utan å nødvendigvis ha opplevd noko av det sjølv? I dette opplegget for skuleklassar frå 7. trinnet og oppover, tar eg utgangspunkt i mitt eige arbeid med Engel i snøen og Så lenge ingen ser oss, og legg opp til aktiv deltaking frå elevane i samtale og diskusjon.

Sjå her for referansar.

 

FRÅ HAGE TIL MAGE (FOR HAGELAG OG ELLES ALLE SOM ER INTERESSERTE)

Då eg flytta inn i hus med hage sommaren 2011, saman med familien, blei det eit prosjekt: Alt som vaks i hagen, som ikkje kunne etast, skulle vekk. I staden fekk me inn nye frukttre og bærbuskar, og store deler av hagen blei gjort om til kjøkenhage, med urter og grønsaker og anna godt som kan etast. Prosjektet blei dokumentert på bloggen Frå hage til mage, og er også utgangspunktet for foredraget med same namn – der eg òg snakkar om kokeboka Digg, som kom ut hausten 2017.

Ta kontakt på epost: totlanders@gmail.com eller telefon: 98242002.

 

Referansar

Har du hatt besøk av meg? I så fall er du hjarteleg velkommen til å senda ei tilbakemelding til totlanders@gmail.com. Tilbakemeldinga vil bli lagt ut her, og kan også bli brukt som referanse i samband med søknader og den slags.